0.1.0.0  0.2.0.0  0.3.2.0  0.4.0.0  0.5.3.0  0.5.8.1  0.6.0.0  0.6.3.0  0.6.5.0  0.7.0.0  0.7.1.0  0.7.2.0_AZ2  0.7.3.0  0.7.5.0  0.7.7.0  N8.0  N8.2  N9.0